Team-building

I alle offentlige organisationer er opgaverne så komplekse, at det kræver samarbejde mellem mange ansatte for at løse den enkelte opgave. Det er således vigtigt, at ledere og medarbejdere kan indgå i et fællesskab med andre mennesker. Det betragtes som en nøglekompetence i de fleste stillinger i dag.

Professor Geert Hofstede viser i en stor undersøgelse, at kulturen i en typisk dansk organisation er individualistisk præget. Det medfører, at ledelsesopgaven består i at lede individer og ikke grupper. Det er i sig selv modsigende i forhold til det ovenfor nævnte, hvor det postuleres, at opgaver i de fleste tilfælde kun kan løses i et samarbejde med andre.

Danske ledere skal derfor lære at lede teams og anvende dem konstruktivt til at løse komplicerede opgaver under respekt af det enkelte gruppemedlems individualistiske opfattelse.

 

Resultat

En væsentlig erkendelse i teambuilding er sammenhængen mellem effektivitet og trivsel. Den er illustreret i nedenstående figur:

Der er en sammenhæng mellem trivsel og effektivitet. Til en vis grænse vil man opleve voksende effektivitet sammen med voksende trivsel. Men på et tidspunkt holder det op. Hvis man presser effektiviteten yderligere, vil det gå ud over trivslen og modsat. Teambuilding har til formål at forskyde det punkt, hvor sammenhængen mellem trivsel og effektivitet ophører, således at det gennem en bevidst teambuilding bliver muligt at forøge både trivslen og effektiviteten.

 

Metode

Gennem en udviklingsproces opbygges en forståelse for og accept af betydningen og vigtigheden af teamets funktion i organisationen. Ledere og medarbejdere lærer at udnytte de styrker, der ligger i et teamsamarbejde. Man bliver også fortrolig med de faldgrupper, der kan være, når det kulturelle udgangspunkt for de enkelte medlemmer er det individualistiske.

Teambuilding bygger på en opfattelse af, at det er en nødvendig forudsætning for et velfungerende teamsamarbejde, at de ydre mål, de indre mål og de individuelle mål alle er fastlagt på forhånd og forstået og anerkendt af hele teamet. Dernæst skal der fastlægges spilleregler for teamets funktion og virkemåde. Det drejer sig bl.a. om arbejdsfordeling, ledelsesform, kommunikationsform, beslutningstagning, relation til omverdenen samt teamets normer i øvrigt.

Teambuilding sker gennem praktiske øvelser, hvor den enkelte bringes i situationer, hvor det er nødvendigt at anvende de øvrige deltageres færdigheder for at kunne løse teamet opgaver. H.C.Vestergaard benytter sig af velafprøvede og anerkendte metoder hertil.

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard anvender relevante værktøjer i disse processer som f.eks. gruppemodellen, Belbins teamroller, reflekterende team, teamets fem R’er: rammer, retning, roller, regler og relationer.

Teambuilding gennemføres for direktioner, chefgrupper og ledergrupper, men er ligeledes relevant for en lang række andre grupper i organisationen. Det kan f.eks. være faste grupper i en socialforvaltning, den samlede medarbejdergruppe på en daginstitution, en afdeling på et bibliotek eller i en teknisk forvaltning eller en budgetgruppe. Det er dog ikke kun for faste grupper, at teambuilding er relevant. Også midlertidigt nedsatte grupper, der skal løse en konkret opgave, kan have stor gavn af at arbejde med teambuilding. Megen spildtid og mange misforståelser kan undgås, hvis grundlaget bliver fastlagt og gennemdrøftet fra starten.

Endelig har teambuildingsmetoden vist sig værdifuld for at sikre et ordentlig udbytte af deltagelse i netværksgrupper, hvor det typisk er et frivilligt engagement, der driver gruppen, men til gengæld også et krav og forventning om et relevant udbytte for den enkelte.