Kulturanalyser

Baggrund

Kulturen er et vigtigt element i enhver organisation. Kultur er ikke noget, man kan vælge til eller fra. Den findes til enhver tid og præger både arbejde, ledelse og de resultater, organisationen når eller ikke når.

Det er kulturen, der er bærende for at opnå organisationens mål, idet kulturen etablerer de gældende normer for arbejdets udførelse. Kulturen er det lim, der binder organisationen sammen og som bl.a. skal danne den tillid, der er bærende for f.eks. samarbejde, videndeling, effektivitet, konflikthåndtering mv.

Det er derfor vigtigt for enhver ledelse at have viden om og indsigt i, hvad det er, der kendetegner organisationskulturen. Den kan bruges såvel i en eksisterende organisation som i den organisation, der står over at fusionere med andre.

 

Resultat

Formålet med en kulturanalyse er at få skabt baggrunden for at kunne etablere gode normer for såvel det interne som det eksterne samarbejde og sikre, at organisationskulturen understøtter organisationens mission og vision.

 

Metode

En kulturanalyse består af følgende faser:

  • Planlægningsfase
  • Dataindsamlingsfase
  • Analysefase
  • Opstilling af hypoteser og modeller
  • Beskrivelse af organisationens kultur
  • Præsentation af resultaterne

Kulturanalysen udføres i et samarbejde mellem konsulentfirmaet H.C.Vestergaard og Human House.

Kulturanalysen er teoretisk baseret på Scheins opfattelse af kulturer. Ifølge Schein kan kultur ses som et isbjerg, hvor det synlige niveau kun udgør overfladen af kulturen, mens langt størstedelen ikke er umiddelbart synlig. Disse usynlige normer, og de underliggende ubevidste værdier som disse normer bygger på, indfanges gennem en lang række kvalitative fokusgruppe- og dybdeinterview samt besøg i organisationen.

Denne deskriptive tilgang suppleres i analysen af en gennemgående brug af en organisationskulturel analysemodel, kaldet Competing Values Framework, der vurderer hver enkelt kultur ud fra den interne orientering og prioritering af særlige værdier og normer for blandt andet opgaveløsning, samarbejde, det daglige arbejdes organisering og karakteristisk ledelsesstil.

Endelig indgår Hofstedes kulturanalyser af store organisationer i mange lande ligeledes som et teoretisk og empirisk grundlag.

To eksempler på en kortfattet beskrivelse af en organisations kultur er:

En gladiatorkultur

 Værdi:  Først, størst og hurtigst
 Helt:  Vinderen med pokalen
 Forandring:  En besættelse – lad os prøve noget nyt!
 Styrke:     Pionérånd
 Svaghed:   Ingen sammenhæng/fragmentering
 Målsætning:  At konkurrere

 

En knoklekultur

 Værdi:    At løfte i flok
 Helt:   Den kollegiale slider
 Forandring:  En uomgængelighed – vi må se at komme videre
 Styrke:    Handlekraft
 Svaghed:    Produktivitet frem for nuancer i processen
 Målsætning:   At levere varen