Strategiudvikling

Baggrund

Kravet om omstilling i enhver offentlig organisation er stort. Så stort, at hvor det tidligere typisk kunne handle om interne justeringer og omflytninger, så kan det i dag i langt højere grad handle om hele organisationens fortsatte eksistens.

Regionerne står for skud. Mange mener, de skal nedlægges. Andre mener, at de ikke skal nedlægges, men forudsætninger og indhold bør revideres.

Er kommunernes antal og indhold endelig på plads efter den sidste kommunalreform? Er de små kommuner stadig for små til at kunne være grundlaget for en effektiv drevet kommune, der kan levere den rette service billigt nok? Eller er de måske netop den mindre, men til gengæld meget velfungerende organisatoriske enhed, der ikke sander til i den store organisations bureaukrati? Er kommunalreformen helt gennemført eller er dele af det kommunale system, der ikke i tilstrækkeligt omfang blev vurderet sidste gang?

Offentlige organisationer opstår og nedlægges. Når nye offentlige organisationerne etableres, er det vigtigt, at det strategiske grundlag for organisationen afklares og tydeliggøres dels for omverdenen, men ikke mindst for de personer, der tilsammen skal udvikle og drive den nye organisation.

Endelig stiller omverdenen krav til en stadig tilpasning af de eksisterende organisationer. Det medfører at enhver offentlig organisation med jævne mellemrum skal tage sit strategiske grundlag op til revision. Er det forsat det samme eksistensgrundlag? Er det forsat den samme vision og de samme mål? Er det fortsat de samme strategier? Og sidst men ikke mindst er det forsat de samme værdier – og hvis det er det, trænger vi så til revitalisering af den måde, vi anvender værdierne på i dagligdagen?

Disse overvejelser er relevante for organisationen som helhed men i høj grad også for den enkelte forvaltning, afdeling eller institution. 

 

Resultat

Resultatet af en strategiudviklingsproces kan være fastlæggelse af organisationens:

  • Mission
  • Vision/målsætning
  • Værdigrundlag
  • Strategier
  • Handlingsplaner

Disse 5 elementer udgør tilsammen det strategiske grundlag for organisationen.

Endvidere vil der foreligge en række kommunikationsprodukter f.eks. i form af brochurer, aviser, videoer og CD’ere som skal bruges ved implementeringen af det strategiske grundlag. Her anvendes såvel trykte som elektroniske medier. Ikke mindst fokus på anvendelsen af de sociale medier indgår med stadig større vægt.

 

Metode

Ofte eksisterer dele af det samlede strategiske grundlag allerede i organisationen. Processen vil derfor bestå i en revurdering af disse dele og kæde det hele sammen til et samlet nyt strategisk grundlag for organisationen.

Det vil være naturligt at begynde med at formulere værdigrundlaget. Det skyldes, at værdigrundlaget indeholder forskellige angivelser på, hvorledes organisationen skal samarbejde. Dermed indeholder det angivelser på, hvorledes processen i øvrigt skal foregå, hvordan man træffer beslutninger, og hvordan man gennemfører dem.

Dernæst udformes organisationens idegrundlag og målsætninger. Grundlaget herfor kan være en SWOT analyse.

Til sidst udarbejdes strategier og handlingsplaner.

Det vil være en nødvendig og vigtig forudsætning for strategiprocessen, at der involveres mange mennesker. Herigennem opnås nemlig en bedre mulighed for at det nye strategiske grundlag kan forankres i hele organisationen.

Notatet ”Strategisk ledelse i regioner og kommuner” kan læses på hjemmesiden under rubrikken ”artikler”. Heri er processen nærmere beskrevet.

Det strategiske ledelsesgrundlag er illustreret i nedenstående figur: