Ledelsesudvikling

Baggrund

Forandringer har altid været en del af hverdagen for de offentlige organisationer, men tempoet, hvormed forandringerne sker, er stadigt stigende. Det bliver mere og mere vanskeligt at nå at implementere den sidste forandring, inden den næste melder sig med fuld styrke.

Kravet om effektivisering af ressourceanvendelsen har altid været en del af hverdagen i de offentlige organisationer, men kravet er skærpet, og det synes som om, at det vil blive yderligere skærpet fremover.

Medarbejderne har altid haft en forventning om, at lederne viser vejen, men hvor det før handlede om, at angive konkrete løsninger på problemstillingerne, så handler det i dag om at understøtte medarbejderne i selv at finde løsningerne samtidig med, at det sker indenfor de afstukne rammer, der eksisterer for såvel den enkelte afdeling som for hele organisationen.

 

Resultat

Ledelsesudvikling for en afdeling eller for hele organisationen skaber, ved hjælp af det ledelsesmæssige grundlag, forudsætningerne for, at ledere kan takle de hyppige forandringer i organisationen, den øgede effektivisering samt medarbejdernes krav til lederne om ledelse.

Det ledelsesmæssige grundlag kan bestå af organisationens idegrundlag, målsætning, værdigrundlag samt strategier for, hvorledes dette nås. Hvis dette ikke eksisterer, bør der forud for ledelsesudviklingen gennemføres en strategiudvikling. 

Ledelsesudvikling omfatter den proces, der medfører, at såvel alle ledere som medarbejdere i øvrigt bliver opmærksomme på, hvad ledelsesgrundlaget går ud på, bliver fortrolige med anvendelsen af ledelsesgrundlaget i det daglige arbejde samt kan anvende det aktivt som et led i organisationens fremtidige udvikling.

 

Metode

Konsulentfirmaets metodeanvendelsen tager sit udgangspunkt i H.C.Vestergaards værdigrundlag:

  • Respekt for organisationens udgangspunkt og de grundlæggende værdier, der kendetegner denne organisation samt respekten for den enkelte leder og medarbejder    
  • Inddragelse af alle relevante personer i processen både med udformning af ledelsesgrundlaget samt efterfølgende med at lære at anvende det i dagligdagen
  • Fornyelse som medfører, at organisationen kommer til at anvende de nye metoder og principper, som er velegnede for netop denne organisation, men også, at man får sorteret de nye metoder fra, der enten kun er modefænomener eller ikke velegnede for organisationen
  • Kvalitet i både mål og midler. Målet for igangsætning af en ledelsesudvikling skal præciseres, og der skal følges op på, om det nås eller om det skal revideres undervejs. Midlerne skal være let forståelige, gennemskuelige, tillidsvækkende og engagerende. De skal afspejle den rigtige balance mellem kvalitet og trivsel i processen  
  • Styring er en vigtig forudsætning for, at målet nås under anvendelse af de færrest mulige ressourcer. Styringen bygger på en systematisk tilgang til ledelsesudvikling, en stringent opbygget organisering samt et udbygget kommunikationssystem, hvori indgår såvel mundtlig, skriftlig som elektronisk kommunikation.

Konsulentfirmaets metoder er udbygget til både at kunne varetage ledelsesudvikling for en enkelt organisation (en afdeling, en forvaltning eller en hel kommune/region) eller for flere organisationer sammen. Det vil være forskellige elementer, der vil blive vægtet højest i ledelsesudviklingen alt efter, om den gennemføres for én samlet organisation eller for flere organisationer sammen.

Ledelsesudviklingen kan omfatte nye ledelsesteorier (f. eks. værdibaseret ledelse), test af den enkelte leder (f.eks. 360 graders måling) og af organisationen, kommunikation (såvel intern som ekstern), delegering og motivation, teambuilding – herunder udvikling af ledergrupper, organisationsudvikling, ledelse og IT, kompetenceudvikling samt styringsformer.

 

Det pædagogiske princip

Et lederudviklingsforløb kan basere sig på det pædagogiske princip, der bygger på en tæt sammenkobling mellem hverdagen, læring og søge-læring (eksperimentering), sådan som det er illustreret i nedenstående figur.

 

 

Læringsbegrebet er et udtryk for betydningen af at tilførsel af ny viden, hvilket er et vigtigt element i hele udviklingsforløbet. Ny viden skal udfordres og afprøves. Det sker gennem søge-læring delen. Ny viden skal kunne omsættes og forankres i hverdagen.

Endelig skal der være tid til refleksion i udviklingsforløbet.