Chef-til-leje

Baggrund

Kommuner og regioner oplever en stadig stigende udskiftning af ledere og medarbejdere i vigtige funktioner. Det skyldes mange forhold. Der er blevet en generel tendens til, at man skifter job hyppigere end før. Der anvendes åremålsansættelser, hvor der ikke altid foretages forlængelse af åremålet, enten fordi den ansatte ikke ønsker det eller fordi, der er et ønske om fornyelse i funktionen. Stillinger skal genbesættes på grund af ufrivillig afgang. Endelig er der nogle kommuner, der oplever et mindre udbud af kandidater at vælge imellem, når man skal have stillinger besat.

Mange offentlige organisationer står overfor et generationsskifte, der stiller store krav til rekruttering af nye ledere.

I en række tilfælde er det ikke muligt at få besat stillingerne med tilstrækkeligt kvalificerede personer indenfor den tidsramme, der skønnes nødvendigt.

I nogle situationer kan man klare situationen ved intern omrokering midlertidigt. Det kan i øvrigt have den fordel, at man samtidig får prøvet en intern medarbejder af samt givet vedkommende mulighed for at finde ud af, om en sådan funktion er attraktiv for den pågældende.

I andre situationer kan det være nødvendigt at tilføre arbejdskraft udefra i en overgangsperiode. Her kan chef-til-leje ordningen være en mulighed.   

 

Resultat

Den konkrete ledelses- eller specialistopgave bliver løst ved hjælp af ekstern arbejdskraft i en overgangsperiode.

 

Metode

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard stiller en chefkonsulent til rådighed til varetagelse af den konkrete ledelsesfunktionen for kommunen/regionen. Chefkonsulenten fungerer i alle henseender som leder i kommune/regionen og referer den relevante chef i kommunen/regionen.  

Ledelsesfunktionen omfatter de normale drifts- og udviklingsopgaver inden for området. Dog kan der under henvisning til det skitserede tidsforbrug indgå i aftalen, at en del af de daglige driftsopgaver, som normalt varetages af lederen, i dennes fravær om nødvendigt varetages af andre af kommunens ansatte under vejledning og rådgivning fra chefkonsulenten. Chefkonsulenten har det endelige ansvar for opgavernes udførelse.

Chefkonsulenten varetager kommunens/regionens interesser i alle sager.

Chefkonsulenten kan ved udførelsen af sine ledelsesfunktioner i kommunen trække på støtte og rådgivning fra konsulentfirmaets øvrige chefkonsulenter i det omfang, det måtte være relevant.

Som udgangspunkt varetages ledelsesfunktionen ved et tidsmæssigt forbrug, der svarer til tre dage pr. uge. Tidsforbruget tilpasses det konkrete behov.

Konsulenthonoraret for Chef-til-leje aftale vil som udgangspunkt kunne holdes inden for den samlede omkostningsramme, kommunen/regionen har haft til varetagelse af ledelsesfunktionen. Der kan dog aftales andre tidsmæssige rammer for varetagelse af ledelsesfunktionen, som tilsvarende afspejler sig i de samlede udgifter til chef-til-leje ordningen.

Chef-til-leje ordningen vil med fordel kunne anvendes i funktioner som:

  • Kommunaldirektør
  • Forvaltningschef
  • Afdelingsleder
  • Institutionsleder
  • IT-chef
  • Projektchef i konkret afgrænsede projekter

Ledelses- eller specialistopgaven varetages i overgangsperioden på en måde, hvor såvel det politiske niveau som ledelseskollegaer og medarbejdere oplever en videreførelse af den daglige funktion. Løsning af særlige specialopgaver eller konkrete udviklingsopgaver vil ligeledes kunne indgå i den konkrete opgaveløsning.

Der indgås en kontrakt mellem konsulentfirmaet og kunden om varetagelse af den konkrete funktion.