Styringsformer

Baggrund

Økonomistyring er i disse år meget andet end at kunne producere et budget, der holder. Målstyring er introduceret i de fleste kommuner og regioner – der er fokus på, hvor man vil hen og på, at målene ikke må være mere ambitiøse, end der er råd til.

Mange er nået et skridt længere og har formuleret resultatmål, der skal nås. Resultatmålene er naturligvis nedskrevet; og kan være implementeret i kontrakter med afdelingsledere, institutionsledere m.fl. eller gælde for en direktion, en afdeling eller hele organisationen.

I forbindelse med nyansættelse af chefer indgår af og til succeskriterier, der tydeliggør organisationens forventninger til den ny chef. Disse succeskriterier kan indarbejdes i åremålsaftalen eller kontrakten.

Både målstyring og resultatstyring kan med fordel tilknyttes et dialoginstrument således, at den ofte vage eller manglende dialog mellem det politiske niveau og institutionsniveauet genetableres uden, at der skabes genveje, der ”bypasser” det administrative ledelsessystem.

 

Resultat

Med introduktion af nye styringsformer som dialogbaseret aftalestyring, anvendelse af balanced scorecard, excellence modellen, videnregnskabet m.v. går man et skridt videre og udbygger kontraktstyring/resultatstyring med nye værktøjer. Mål og proces nedskrives og aftales præcist og der skabes derigennem større synlighed og sikres konsensus om mål og proces.

 

Metode

H.C.Vestergaard vil i et projekt, der handler om at optimere en organisations valg af styringssystem dels fokusere på, hvad der er i forvejen, hvordan tilrettelægges budgetlægning og prioritering i kommunen, og hvordan er det koblet til den aktuelle målstyringsprocedure.

I projektet kan indgå særlige ønsker til den fremtidige styring, som f.eks. valg af nye styringsværktøjer. Det kan også dreje sig om at optimere dialogen op og ned i systemet, således at de målsætninger og handleplaner, der arbejdes efter bliver kendt på alle niveauer. Det kan bl.a. sikre, at virksomhedsplaner m.v. også afspejler den politiske virkelighed i den pågældende kommune.

Et projekt vil i de fleste tilfælde blive designet i en tæt dialog med kunden om, hvad det netop er, der er behov for i den pågældende organisation og udført i et tæt samspil med politikere og administration. Formålet hermed er at skabe en bred konsensus og kendskab til den fremtidige styringsmodel, når projektet er gennemført.