Medarbejdertilfredshedsmåling

Baggrund

En forudsætning for, at en organisation kan levere tilfredsstillende serviceydelser er, at medarbejderne trives og føler, at de har en god arbejdsplads. Ofte skal en del af årsagen til manglende kvalitet i serviceydelserne findes i faktorer, der er relaterede til medarbejdernes trivsel.

 

Resultat

Efter en gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse får en organisations ledelse – politisk eller administrativ – indikationer på, hvad der fungerer godt og hvad, der fungerer mindre godt på personalesiden, og det bliver muligt at formulere handlingsplaner, der skal rette op på de uhensigtsmæssigheder, der er fundet.

Resultatet af medarbejdertilfredshedsmålingen vil foreligge i form af udskrifter dels som et samlet resultat for hele organisationen dels som delresultater for hvert område. Der vil herudover være mulighed for at foretage udskrifter af delområder afhængig af størrelsen heraf.

Der vil blive givet en tilbagemelding til ledelsen og medarbejderne om resultatet af medarbejdertilfredshedsmålingen som helhed og en tilbagemelding til hvert af de enkelte områder. Som et led i disse tilbagemeldinger udarbejdes en tids- og handlingsplan for de aktiviteter, der vurderes hensigtsmæssige at gennemføre på baggrund af resultaterne fra målingen.

 

Metode

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen igangsættes og styres typisk af samarbejdsudvalget, der fastlægger forudsætninger og procesforløb.

Tilrettelæggelse af medarbejdertilfredshedsmålingen sker ud fra en systematisk proces, der sikrer anonymitet, gennemsigtighed og ordentlighed i hele forløbet.

Formålet med tilfredshedsmålingen skal fastlægges. Er f.eks. formålet med målingen, at den skal kunne anvendes til at identificere ændringer og udviklingsaktiviteter i organisationen, der vil kunne forbedre tilfredsheden for medarbejderne?

Det er pligtigt, at der gennemføres APV på alle arbejdspladser i Danmark. Det skal afklares, hvorvidt medarbejdertilfredshedsmålingen skal sammenkobles med APV – eventuelt hele APV’en eller kun den del, der omfatter det psykiske arbejdsmiljø.

I en medarbejdertilfredshedsundersøgelse spørges alle medarbejdere i målgruppen om deres oplevelse af en række faktorer, der har indflydelse på deres trivsel – dels hvad de vægter, og dels hvordan de oplever de emner, der indgår i tilfredshedsmålingen.

Spørgeskemaerne behandles fortroligt af konsulentfirmaet, der efterfølgende udarbejder en rapport, der for hver af de kategorier, der spørges til, analyserer svarene, og sammenfattende peger på de områder, hvor der kan ske forbedringer.