Gymnasier

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard rådgiver gymnasier i hele vores produktportefølje.

Vores ydelser

 

Rekruttering

Skive gymnasium har i 2017 gennemført en rekruttering af ny rektor bistået af konsulentfirmaet H.C.Vestergaard:

Dorthe Dalsgaard, formand for bestyrelsen for Skive Gymnasium og HF:

Da vores tidligere rektor gik på pension, var det for mig som bestyrelsesformand for Skive Gymnasium og HF magtpåliggende at finde frem til en ny rektor, der kunne sikre en helhedsorienteret og fremadrettet ledelse. Vi stod og står overfor en række spændende og afgørende udfordringer, som vores nye rektor skal sikre, at vi kommer succesfuldt igennem. Jeg havde fået chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard anbefalet som en kompetent og professionel rekrutteringskonsulent, og da han samtidig kunne kombinere det med en stor og dybtgående ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige sektor, valgte vi at bruge ham i rekrutteringsprocessen. Vi oplevede en professionel og grundig proces, der dels omfattede evnen til at spotte den rigtige person til jobbet og dels inddragelse, kvalitet og styring således at såvel ansættelsesudvalget som ansøgerne følte en respekt for både organisationen og det enkelte menneske. Opfølgningen efter 6 måneders ansættelse viste da også, at vi havde valgt helt rigtigt.

Rektor Lars Erik Nielsen, Skive Gymnasium og HF:

Som ansøger til rektorstillingen for Skive Gymnasium og HF oplevede jeg en helt igennem professionel rekrutteringsproces. Materialet, der beskrev stillingen, gav en god indsigt i stillingen og organisationen og bar præg af en grundig forberedelse. Selve udvælgelsesforløbet oplevede jeg som sikkert og professionelt styret af chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard. Grundigheden her gjorde, at alt kom frem – der var ikke mulighed for som ansøger at komme nemt om ved det, selvom det hele forløb i en meget behagelig og konstruktiv atmosfære. Gennem hele forløbet fik jeg god information om, hvad der skulle ske og følte mig derfor tryg ved forløbet. Efter 6 måneders ansættelse foretog konsulentfirmaet en opfølgning, som mundede ud i en konstruktiv og nyttig sparring til mig i forhold til min fortsatte varetagelse af jobbet som rektor.

Vi bistår gerne jeres gymnasium med rekruttering af nye medarbejdere. Læs mere om vores rekrutteringsydelse her.

 

Fusionering

Holstebro Gymnasium og HF gennemførte i 2017 en analyse af fordele og ulemper ved fusionering med Uddannelsescenter Holstebro (UCH) bistået af konsulentfirmaet H.C.Vestergaard: 

Bestyrelsesformand Jens Otto Nystrup og rektor Peter Damgaard Lunde: 

Bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF traf i efteråret 2016 en beslutning om, at man gerne nærmere ville undersøge konsekvenserne af en mulig fusionering med Uddannelsescenter Holstebro (UCH), der omfatter HHX, HTX, EUX, EUD og 10. klasse. Som et led i denne undersøgelse ønskede bestyrelsen at gennemføre en selvstændighedsanalyse, der skulle beskrive fordele og ulemper ved fortsat at være en selvstændig uddannelsesinstitution. Der blev indgået aftale med chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard fra konsulentfirmaet H.C.Vestergaard om gennemførelse af selvstændighedsanalysen. Den blev gennemført i første halvår af 2017. Analysen omfattede interview af et stort antal elever, medarbejdere (fra alle personalegrupper), ledere og bestyrelsesmedlemmer. Herudover blev der indsamlet relevante informationer og materialer om Gymnasiet og HF og der blev indhentet informationer fra Danske Gymnasier og GL.

Resultatet af selvstændighedsanalysen var en grundig og professionel beskrivelse af fordele og ulemper ved at forsætte som selvstændig på en række væsentlige områder såsom uddannelsers tilrettelæggelse, undervisningen, udnyttelse af faciliteter, økonomi, kultur, stabs- og fællesfunktioner og relation til omverdenen. Analysen beskrev konsekvenserne set fra elevernes, medarbejdernes, ledernes og bestyrelsens side. Herudover omfattede selvstændighedsanalysen også en række scenarier omkring vision, samarbejdsstrategier, organisering m.v. Analysen mundede ud i en række anbefalinger omkring den videre proces.

Selvstændighedsanalysen var således ikke en beskrivelse af, hvorfor man skulle fortsætte som selvstændig, men en analyse af fordelene og ulemperne herved samt en anbefaling af, hvordan man kom videre med overvejelserne omkring valget mellem selvstændighed og fusion. 

Bestyrelse og ledelse oplevede både processen og resultatet som meget tilfredsstillende. De forventninger bestyrelsen på forhånd havde til analysearbejdet blev fuldt ud indfriet.

Vi bistår gerne jeres gymnasium med analyser og processer omkring gymnasiets fremtidige vision og organisering. Læs mere omkring strategiudvikling, ledelsesudvikling, organisationsudvikling m.v.